Historia

Początki istnienia wspólnoty parafialnej sięgają przełomu roku 1980/81. Był to czas nadziei powstającej „Solidarności” i upokorzeń stanu wojennego.

Posługę kapłańska w nowym ośrodku duszpasterskim obejmującym powstające kieleckie osiedla „Świętokrzyskie” i „Słoneczne Wzgórze” podjął ks. Wiesław Jasiczek.

Kaplica powstała z przebudowy zaniedbanego, opuszczonego kurnika. W sobotę 8 listopada 1980 roku Mszą św. Odprawioną przez ks. Biskupa Edwarda Materskiego, w korytarzyku prowizorycznej kaplicy rozpoczęło się duszpasterstwo w tym szczególnym miejscu. Remontowany etapami kurnik przystosowany był do potrzeb katechetycznych i duszpasterskich.

Przez dwa lata ta wspólnota parafialna była nielegalna, czyli nieuznawana przez władze komunistyczne. Dzięki staraniom ks. Biskupa i delegacjom parafian udającym się do ówczesnych władz: wojewody, prezydenta, dyrektora Wydziału ds. Wyznań w 1982 roku zatwierdzono powstanie nowej parafii.

28 grudnia 1982 roku w stulecie ponownego powstania Diecezji Kieleckiej ks. Biskup Stanisław Szymecki wydał Dekret erygujący parafię pod wezwaniem Błogosławionej Jadwigi Królowej w Kielcach. 16 września 1984 roku Uroczyste sprowadzenie z Wawelu relikwii Błogosławionej Jadwigi Królowej i wprowadzenie do parafii. Na placu, na którym miała rozpocząć się budowa kościoła, odprawiona została Eucharystia, której przewodniczył kardynał Franciszek Macharski z udziałem Księży Biskupów Kieleckich, blisko 100 kapłanów i około 40 000 wiernych z Kielc i okolic. W 1985 roku parafia otrzymała od Urzędu Miasta zezwolenie na rozpoczęcie budowy świątyni.

23 października 1988 roku wmurowanie Kamienia Węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II w Krakowie 22.06.1983 w czasie „Drugiej Pielgrzymki do Ojczyzny”

3 czerwca 1985 roku zapoczątkowano wykopy pod budowę kościoła, a 14 września tegoż roku rozpoczęto betonowanie fundamentów. W 1986 roku ukończono podziemia kościoła i zalano strop stanu zerowego. Nagła śmierć projektanta świątyni ś. p. inż. Grzegorza Bauera przerwała w maju 1985 roku budowę kościoła.

W latach 1986 do 1988 skupiono się na budowie plebanii, korzystając z rad i nadzoru inż. konstruktora Bogdana Cioka. W latach następnych projektowanie i nadzór nad budową kościoła przejął inż. Andrzej Strzelecki. Budowę świątyni kontynuowano systematycznie choć powoli, co było uzasadnione wyjątkowo trudnym projektem i niełatwą sytuacją ekonomiczną rodzin.

3-4 czerwca 1991 roku – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kielcach. Wielu parafian zaangażowało się w dekorację, służbę porządkową, liturgię oraz licznie uczestniczyło w spotkaniach z Ojcem Świętym w Katedrze, w Masłowie i na trasie. Ojciec Święty przejeżdżając ulicą warszawską pobłogosławił budujący się kościół. Decyzją Rady Miejskiej w Kielcach nazwano teren budowy kościoła, plebanii i otoczenia – „Skwerem Błogosławionej Jadwigi Królowej”. Po kanonizacji 8.VI. 1997 – „Skwerem Świętej Jadwigi Królowej”.

W 1994 roku ukończono strop, a rok później dach kościoła. Szczególnym dniem w historii parafii był 16 listopada 1997 roku o godzinie 16.00 w procesji ze świecami uroczyście przeprowadzono z kaplicy do kościoła relikwie Świętej Jadwigi Królowej. Sprawowano uroczystą Eucharystię koncelebrowaną, jako wielkie dziękczynienie za kanonizację patronki parafii.

W 1998 roku wykonano posadzkę kościoła wraz z ogrzewaniem. Posadzka została poświęcona przez ks. biskupa Mieczysława Jaworskiego podczas odpustu Matki Bożej Ostrobramskiej 16 listopada tegoż roku. W następnym roku, 14 listopada, podczas uroczystej Eucharystii poświęcono wieżę kościoła, która została otynkowana i przykryta blachą miedzianą.

W latach 1999 do 2000 wykonano w absydzie prezbiterium kościoła figurę Jezusa Chrystusa przedstawiającą Jego Tajemnicę Paschalną Męki, Śmierci, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia oraz tabernakulum z krzakiem gorejącym. Zakupiono 27-głosowe organy i w latach 2000-2003 zamontowano je na chórze kościoła. Przez kilka lat od 1998 do 2006 roku sukcesywnie wyposażano wnętrze kościoła, kaplicę dolną i zakrystię w niezbędne meble i wyposażenie liturgiczne. W 2005 roku zbudowano granitowy ołtarz, ambonę i chrzcielnicę. W ostatnich latach zagospodarowano otoczenie kościoła i zbudowano parking. W 2007 roku wykonano stacje Drogi Krzyżowej i pomnik Świętej Jadwigi Królowej.

28 października 2007 roku – Uroczyste Poświęcenie Kościoła przez Prymasa Polski J.Eksc. Ks. Kardynała Józefa Glempa z udziałem Ks. Apa Stanisława Szymeckiego, Biskupów Kieleckich: Ks. Bpa Kazimierza Ryczana Ordynariusza Kieleckiej Diecezji, Księży Biskupów Pomocniczych: Ks. Bpa. Mariana Florczyka i Ks. Bpa Kazimierza Gurdy z udziałem kilkudziesięciu kapłanów i licznego udziału parafian.

2 grudnia 2007 parafia przeżywała Jubileusz XXV – lecia z poświęceniem pomnika Świętej Jadwigi Królowej pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego J.Eksc. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza u działem Biskupów Kieleckich, kilkudziesięciu Księży i rzeszy wiernych.

14 września 2008 – przeżywaliśmy w naszym kościele I Rocznicę Zakończenia Peregrynacji Diecezji z udziałem Telewizji „TRWAM” i Radia „Maryja” pod przewodnictwem Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana, Biskupów Pomocniczych Ks. Bpa Mariana Florczyka, Ks. Bpa Kazimierza Gurdy oraz Biskupa z Ukrainy Ks. Bpa Stanisława Padewskiego, kilkudziesięciu kapłanów i rzeszy wiernych z całej Diecezji.

16 listopada 2009 – Uroczystość Jubileuszowa 50 – lecia powołania do służby wojskowej kleryków kieleckich jako pierwszych w Polsce (kolejny akt walki władz komunistycznych przeciw Biskupowi Kieleckiemu Ks. Biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi) pod przewodnictwem Bpa Polowego Wojska Polskiego ks. Bpa Tadeusza Płoskiego, Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana, Biskupów Pomocniczych: Bpa Mariana Florczyka, Bpa Kazimierza Gurdy z działem przedstawicieli Urzędu Miasta, Wojska i Służb Mundurowych, z udziałem ponad 50 jeszcze żyjących kapłanów – żołnierzy z Diecezji Kieleckiej i kilku gości z Diecezji Przemyskiej.

14 czerwca 2015 – Jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza proboszcza Wiesława Jasiczka. Dziękczynienie za dar wieloletniej posługi na rzecz parafii, jako budowniczy kościoła i pasterz parafii.

21 czerwca 2015 – Wizytacja Kanoniczna Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, księdza biskupa Jana Piotrowskiego. Spotkanie ze wspólnotami i grupami działającymi w naszej parafii, z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Dziękczynienie za dar kapłaństwa i kończącej się posługi przez księdza prałata Wiesława Jasiczka. Tego dnia ksiądz biskup ogłosił nominację księdza kan. Krzysztofa Leśniaka na proboszcza Parafii św. Jadwigi Królowej.

17 sierpnia 2015 – objęcie posługi proboszczowskiej przez księdza kanonika Krzysztofa Leśniaka.

6 września 2015 – podczas Mszy Świętej o godz. 11:30 poprzez posługę księdza biskupa Jana Piotrowskiego, uroczyste objęcie parafii przez księdza proboszcza Krzysztofa Leśniaka.

21 czerwca 2016 – nominacja księdza prał. dr Andrzeja Kaszyckiego nowym proboszczem naszej parafii.