Historia

Początki istnienia wspólnoty parafialnej sięgają przełomu roku 1980/81. Był to czas nadziei powstającej „Solidarności” i upokorzeń stanu wojennego.

Posługę kapłańska w nowym ośrodku duszpasterskim obejmującym powstające kieleckie osiedla „Świętokrzyskie” i „Słoneczne Wzgórze” podjął ks. Wiesław Jasiczek.

Kaplica powstała z przebudowy zaniedbanego, opuszczonego kurnika. W sobotę 8 listopada 1980 roku Mszą św. Odprawioną przez ks. Biskupa Edwarda Materskiego, w korytarzyku prowizorycznej kaplicy rozpoczęło się duszpasterstwo w tym szczególnym miejscu. Remontowany etapami kurnik przystosowany był do potrzeb katechetycznych i duszpasterskich.

Przez dwa lata ta wspólnota parafialna była nielegalna, czyli nieuznawana przez władze komunistyczne. Dzięki staraniom ks. Biskupa i delegacjom parafian udającym się do ówczesnych władz: wojewody, prezydenta, dyrektora Wydziału ds. Wyznań w 1982 roku zatwierdzono powstanie nowej parafii.

28 grudnia 1982 roku w stulecie ponownego powstania Diecezji Kieleckiej ks. Biskup Stanisław Szymecki wydał Dekret erygujący parafię pod wezwaniem Błogosławionej Jadwigi Królowej w Kielcach. 16 września 1984 roku Uroczyste sprowadzenie z Wawelu relikwii Błogosławionej Jadwigi Królowej i wprowadzenie do parafii. Na placu, na którym miała rozpocząć się budowa kościoła, odprawiona została Eucharystia, której przewodniczył kardynał Franciszek Macharski z udziałem Księży Biskupów Kieleckich, blisko 100 kapłanów i około 40 000 wiernych z Kielc i okolic. W 1985 roku parafia otrzymała od Urzędu Miasta zezwolenie na rozpoczęcie budowy świątyni.

23 października 1988 roku wmurowanie Kamienia Węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II w Krakowie 22.06.1983 w czasie „Drugiej Pielgrzymki do Ojczyzny”

3 czerwca 1985 roku zapoczątkowano wykopy pod budowę kościoła, a 14 września tegoż roku rozpoczęto betonowanie fundamentów. W 1986 roku ukończono podziemia kościoła i zalano strop stanu zerowego. Nagła śmierć projektanta świątyni ś. p. inż. Grzegorza Bauera przerwała w maju 1985 roku budowę kościoła.

W latach 1986 do 1988 skupiono się na budowie plebanii, korzystając z rad i nadzoru inż. konstruktora Bogdana Cioka. W latach następnych projektowanie i nadzór nad budową kościoła przejął inż. Andrzej Strzelecki. Budowę świątyni kontynuowano systematycznie choć powoli, co było uzasadnione wyjątkowo trudnym projektem i niełatwą sytuacją ekonomiczną rodzin.

3-4 czerwca 1991 roku – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kielcach. Wielu parafian zaangażowało się w dekorację, służbę porządkową, liturgię oraz licznie uczestniczyło w spotkaniach z Ojcem Świętym w Katedrze, w Masłowie i na trasie. Ojciec Święty przejeżdżając ulicą warszawską pobłogosławił budujący się kościół. Decyzją Rady Miejskiej w Kielcach nazwano teren budowy kościoła, plebanii i otoczenia – „Skwerem Błogosławionej Jadwigi Królowej”. Po kanonizacji 8.VI. 1997 – „Skwerem Świętej Jadwigi Królowej”.

W 1994 roku ukończono strop, a rok później dach kościoła. Szczególnym dniem w historii parafii był 16 listopada 1997 roku o godzinie 16.00 w procesji ze świecami uroczyście przeprowadzono z kaplicy do kościoła relikwie Świętej Jadwigi Królowej. Sprawowano uroczystą Eucharystię koncelebrowaną, jako wielkie dziękczynienie za kanonizację patronki parafii.

W 1998 roku wykonano posadzkę kościoła wraz z ogrzewaniem. Posadzka została poświęcona przez ks. biskupa Mieczysława Jaworskiego podczas odpustu Matki Bożej Ostrobramskiej 16 listopada tegoż roku. W następnym roku, 14 listopada, podczas uroczystej Eucharystii poświęcono wieżę kościoła, która została otynkowana i przykryta blachą miedzianą.

W latach 1999 do 2000 wykonano w absydzie prezbiterium kościoła figurę Jezusa Chrystusa przedstawiającą Jego Tajemnicę Paschalną Męki, Śmierci, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia oraz tabernakulum z krzakiem gorejącym. Zakupiono 27-głosowe organy i w latach 2000-2003 zamontowano je na chórze kościoła. Przez kilka lat od 1998 do 2006 roku sukcesywnie wyposażano wnętrze kościoła, kaplicę dolną i zakrystię w niezbędne meble i wyposażenie liturgiczne. W 2005 roku zbudowano granitowy ołtarz, ambonę i chrzcielnicę. W ostatnich latach zagospodarowano otoczenie kościoła i zbudowano parking. W 2007 roku wykonano stacje Drogi Krzyżowej i pomnik Świętej Jadwigi Królowej.

28 października 2007 roku – Uroczyste Poświęcenie Kościoła przez Prymasa Polski J.Eksc. Ks. Kardynała Józefa Glempa z udziałem Ks. Apa Stanisława Szymeckiego, Biskupów Kieleckich: Ks. Bpa Kazimierza Ryczana Ordynariusza Kieleckiej Diecezji, Księży Biskupów Pomocniczych: Ks. Bpa. Mariana Florczyka i Ks. Bpa Kazimierza Gurdy z udziałem kilkudziesięciu kapłanów i licznego udziału parafian.

2 grudnia 2007 parafia przeżywała Jubileusz XXV – lecia z poświęceniem pomnika Świętej Jadwigi Królowej pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego J.Eksc. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza u działem Biskupów Kieleckich, kilkudziesięciu Księży i rzeszy wiernych.

14 września 2008 – przeżywaliśmy w naszym kościele I Rocznicę Zakończenia Peregrynacji Diecezji z udziałem Telewizji „TRWAM” i Radia „Maryja” pod przewodnictwem Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana, Biskupów Pomocniczych Ks. Bpa Mariana Florczyka, Ks. Bpa Kazimierza Gurdy oraz Biskupa z Ukrainy Ks. Bpa Stanisława Padewskiego, kilkudziesięciu kapłanów i rzeszy wiernych z całej Diecezji.

16 listopada 2009 – Uroczystość Jubileuszowa 50 – lecia powołania do służby wojskowej kleryków kieleckich jako pierwszych w Polsce (kolejny akt walki władz komunistycznych przeciw Biskupowi Kieleckiemu Ks. Biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi) pod przewodnictwem Bpa Polowego Wojska Polskiego ks. Bpa Tadeusza Płoskiego, Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana, Biskupów Pomocniczych: Bpa Mariana Florczyka, Bpa Kazimierza Gurdy z działem przedstawicieli Urzędu Miasta, Wojska i Służb Mundurowych, z udziałem ponad 50 jeszcze żyjących kapłanów – żołnierzy z Diecezji Kieleckiej i kilku gości z Diecezji Przemyskiej.

14 czerwca 2015 – Jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza proboszcza Wiesława Jasiczka. Dziękczynienie za dar wieloletniej posługi na rzecz parafii, jako budowniczy kościoła i pasterz parafii.

21 czerwca 2015 – Wizytacja Kanoniczna Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, księdza biskupa Jana Piotrowskiego. Spotkanie ze wspólnotami i grupami działającymi w naszej parafii, z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Dziękczynienie za dar kapłaństwa i kończącej się posługi przez księdza prałata Wiesława Jasiczka. Tego dnia ksiądz biskup ogłosił nominację księdza kan. Krzysztofa Leśniaka na proboszcza Parafii św. Jadwigi Królowej.

17 sierpnia 2015 – objęcie posługi proboszczowskiej przez księdza kanonika Krzysztofa Leśniaka.

6 września 2015 – podczas Mszy Świętej o godz. 11:30 poprzez posługę księdza biskupa Jana Piotrowskiego, uroczyste objęcie parafii przez księdza proboszcza Krzysztofa Leśniaka.

21 czerwca 2016 – nominacja księdza prałata dr Andrzeja Kaszyckiego nowym proboszczem naszej parafii.

English version

The beginning of the parish of St. Jadwiga the Queen in the City of Kielce goes back to the year 1980/81. It was a time of joyful hope and time of “Solidarity” movement, but also time of Martial Law and persecution of the Church and the people of God. At that time, the pastoral care of the newly erected housing projects and the people who live there are taken by Reverend Wieslaw Jasiczek. The first Chapel was created in a forsaken building known as the “Rooster House”, which was a home to hundreds of chickens and roosters since it was build toward the end of the XIX Century. On Saturday of the 8th of November 1980, special Mass was celebrated by Bishop Edward Materski, which inaugurated pastoral care in that very special place. In the passing years, the “Rooster House” became a full size chapel and a place of worship and catechesis.

 

For the first two years, the parish community of Saint Jadwiga was illegal under Communist rule. Through the hard work of the diocesan bishop and through many delegations of parishioners who came many times seeking the recognition of their congregation, in 1982, the chairman of the local “Religion Department” finally relented and gave permission for the erection of a new parish. On December 28th 1982, on the One Hundredth Anniversary of the creation of the Diocese of Kielce, Most Reverend Stanislaw Szymecki, the Bishop of the Diocese, released a decree which stated the creation of the parish of Blessed Jadwiga the Queen in the City of Kielce.