Kronika Rycerzy Kolumba 2019

Kronika Rycerzy Kolumba

POD TYM TYTUŁEM PUBLIKOWANE BĘDĄ BIEŻĄCE WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI RYCERZY KOLUMBA NASZEJ RADY PARAFIALNEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH ORAZ WAŻNIEJSZE SPRAWY KTÓRYMI ŻYJĄ RYCERZ JURYSDYKCJI POLSKIEJ ORAZ ZE ŚWIATA

Zdjęcie wykonane podczas Pielgrzymki Rycerzy Kolumba do Matki Bożej – ( październik Częstochowa 2018 rok )

RYCERZ  KOLUMBA  SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPIERAJĄ NA CZTERECH FILARACH SĄ TO:
MIŁOSIERDZIE – JEDNOŚĆ – BRATERSTWO – PATRIOTYZM                                                             

NASZA DEWIZA: „W SŁUŻBIE JEDNEMU, W SŁUŻBIE WSZYSTKIM” REALIZUJE SIĘ POPRZEZ WIARĘ WYRAŻONĄ DZIAŁANIEM W TYM DZIAŁANIU NIEZMIENNIE KIERUJEMY SIĘ ZASADAMI – MIŁOSIERDZIA, JEDNOŚCI, BRATERSTWA I PATRIOTYZMU.

RADA RYCERZY KOLUMBA im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH ROZPOCZYNA TRZECI ROK DZIAŁALNOŚCI.
W TYM ROKU OTRZYMAMY AWANS NA TRZECI STOPIEŃ W RYCERSTWIE
                                                                                              
                                                                                         Słowo do Rycerzy: 
Kapelana Rady Rycerzy Kolumba im Św. Jadwigi Królowej, Ks. Dr. Prałata Andrzeja Kaszyckiego.

Zacni Bracia Rycerze!

Oto rozpoczęliśmy nowy rok pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. To Duch Ojca i Syna, Trzecia Osoba Boska staje się fundamentem naszego wszelkiego działania jako Uosobiona Miłość. To Ona inspiruje nas do wszelkich działań na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Moc działającego w nas Ducha objawia się między innymi poprzez siedmiorakie dary: mądrość , rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Podczas ostatnich rekolekcji adwentowych były one przez nas w dogłębny sposób rozważane. Wykorzystanie tych darów rodzi owoce, którymi są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (Ga 5, 22n). Owoce te ukazują nam, na ile jesteśmy napełnieni Bożym Duchem i z Nim współpracujemy. Niech zatem cały rok będzie w mocy działania Bożego Ducha, który pomoże nam kształtować postawę autentycznego Rycerza Kolumba.

Vivat Jezus!


PIERWSZA NIEDZIELA W ROKU PAŃSKIM 2019

Pierwsza niedziela stycznia to również pierwsza niedziela Rycerska w 2019 roku. Nowy Rok Pański rozpoczęliśmy wspólną modlitwą zanosząc prośby do Boga o błogosławieństwo dla nas, jak i dla całej nasze wspólnoty. Podobnie jak  w minionym roku rycerze Kolumba w naszej parafii będą kontynuowali swoje uczestnictwo we mszach świętych, czytając słowo Boże oraz wspierając śpiewem i modlitwą liturgię Mszy Świętych.   

 

Rycerz uczestniczą w liturgii Słowa.

 

Liturgia Słowa w czytaniach Ewangelii według świętego Mateusza przedstawia nam  pokłon Mędrców ze Wschodu, gdy Jezus narodził się w Betlejem.

Już stało się tradycją, że podczas ważniejszych uroczystości ks. Proboszcz po wygłoszeniu Homilii śpiewa pieśń nawiązującą do Liturgii Słowa w ten sposób nadaje większego znaczenia uroczystości i wyznając zasadę „ kto śpiewa dwa razy się modli”.      

W naszej Świątyni uroczyście obchodzimy święto Trzech Króli, podczas Mszy świętych angażuje się wiele grup Parafialnych, aby upamiętnić to tak ważne wydarzenie w naszej kulturze wyznawania wiary jak i w tradycji Narodowej.     
      Grupa dzieci naszej Parafii podczas kolędowania w tym córka naszego brata Jacka.

                 

ZEBRANIEM RADY RYCERZY KOLUMBA NASZEJ PARAFII DNIA 5 stycznia 2019 r.                    ROZPOCZĘLIŚMY DZIAŁALNOŚĆ W NOWYM 2019 ROKU.

ZEBRANIE RADY ZAWSZE POPRZEDZONE JEST  MODLITWĄ – którą poprowadził kapelan naszej Rady, a tym razem zwracają się o błogosławieństwo w naszych obradach i naszej działalności w nowym 2019 roku, śpiewając kolędę zainaugurowaliśmy nasze pierwsze decyzje wg. Powiedzenia ( kto śpiewa dwa razy się modli ).             
  Również stałym punktem w zebraniach rycerzy jest formacja duchowa którą prowadzi kapelana Rady. Jest to nauka formacyjna, która nawiązuje do aktualnych wydarzeń religijnym związanych z kalendarzem Liturgicznym Kościoła,      a w najbliższą niedziele obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli.  
                Ksiądz kapelan mówił o znaczeniu święta Trzech Króli i o jego symbolice.                                                                                      Wielu katolików w okresie Święta Trzech Króli zapisuje te trzy litery na drzwiach. Prawidłowy zapis wygląda następująco: C+M+B. Przy czym litery nie powinny być oddzielone „plusami”. Muszą być to krzyże. „C+M+B” to skrót od łacińskiego „Christus Mansionem Benedictat”, co oznacza „niech Chrystus błogosławi ten dom”.

        

Na spotkaniu omawiane były najważniejsze sprawy i wydarzenia jakie będą miały miejsce w najbliższych miesiącach nowego roku. Wielki rycerz wymienił te najważniejsze w których rycerze naszej Rady będą uczestniczyć realizują swoje zadania oraz wspierając dzieła ks. Proboszcza.         
        W punkcie obrad Rady dobro Zakonu lektor Rady kontynuował rozważania z adhortacji Jana Pawła II:                                                                                       Nasze comiesięczne rozważania nad rolą świeckich w Kościele w świetle adhortacji  Christifideles Laici  św. Jana Pawła II ponownie wpisują się  w kontekst  jaki przynosi nam rok liturgiczny. „Chrystus” oznacza pomazaniec, namaszczony. W Starym Testamencie namaszczani byli królowie i kapłani,  stąd tytuł ten odnosi się do królewskiej i kapłańskiej godności Zbawiciela. Jutro obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, jednym z wydarzeń przez które Chrystus się objawił jest wizyta mędrców i dary przez nich przyniesione, których symboliczne znaczenie można, między innymi, odczytywać jako  wskazanie na tę królewską (złoto) i kapłańską (kadzidło) godność. Ponadto Zbawiciel, będąc spełnieniem proroctw Starego Testamentu, sam pełni urząd prorocki ukazując nam Boga i przekazując prawdę o zbawieniu
 
Papież zachęca nas dziś do dalszej refleksji nad skutkami naszego chrztu i wynikającego z niego zjednoczenia z Chrystusem. Skoro jesteśmy włączeni          w Jego ciało, mamy również bezpośredni udział w Jego potrójnym urzędzie: kapłana, proroka i króla. Prawdę tę znajdujemy w liście apostolskim św. Piotra (1P 2,4nn), w dziełach św. Augustyna a w ostatnim czasie mocno została ona podkreślona przez Sobór Watykański II. Przypomniał również o niej św. Jan Paweł II w homilii na rozpoczęcie swojego pontyfikatu, niejako kładąc ją jako fundament całego swojego nauczania. Sprawując swój urząd kapłański Chrystus złożył doskonałą ofiarę ze swojego ciała na krzyżu. Ofiara ta jest uobecniana i dokonywana w sposób bezkrwawy w każdej Eucharystii. Przybliżając nasz udział w kapłaństwie Chrystusa papież przywołuje słowa konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium: „Wszystkie (…) ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa (por. 1 P 2, 5); ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają”. Zatem kiedy kapłan składa na ołtarzu w Ofierze Eucharystycznej Ciało i Krew Chrystusa, my nie jesteśmy jedynie biernymi słuchaczami i obserwatorami, ale na mocy powszechnego kapłaństwa w którym uczestniczymy dzięki łasce chrztu składamy rzeczywiście, a nie jedynie      w sposób symboliczny, własne ofiary dołączając je do tej najdoskonalszej i najświętszej Ofiary złożonej przez Chrystusa za nas.   Uczestnicząc w godności prorockiej stajemy się świadkami Zmartwychwstałego. Papież w następujący sposób opisuje nasze zadanie: „winni oni zabiegać     o to, by nowość i moc Ewangelii jaśniała w ich życiu codziennym, rodzinnym i społecznym, oraz cierpliwie i odważnie, pośród sprzeczności współczesnych czasów, dawać wyraz nadziei na przyszłą chwałę także przez formy życia świeckiego”.   Zrozumienie naszego udziału w królewskiej godności Chrystusa wymaga zrozumienia czym jest władza królestwa w kontekście Ewangelii o Królu-Mesjaszu, „który nie przyszedł aby mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20,28). Nasze królowanie staje się więc przede wszystkim służbą Królestwu Bożemu oraz Jezusowi obecnemu w braciach, zwłaszcza najmniejszych.         Z godności tej wynika również nasz udział w Boskiej władzy przywracania stworzeniu jego pierwotnej wartości — mamy możliwość przemieniania naszymi czynami zła które wdarło się na świat w dobo które było pierwotnym przeznaczeniem dzieła stworzenia.     Jan Paweł II kończy rozważania przypomnieniem: „udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty. Mówi św. Augustyn: <<Tak jak ze względu na mistyczne krzyżmo zwiemy wszystkich pomazańcami, zwiemy też wszystkich kapłanami, ponieważ są członkami jednego kapłana>>”.
Mateusz Dziadowicz, lektor