Modlitwy

„Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.”

**********
Litania do świętej Jadwigi Królowej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas,Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Jadwigo Królowo módl się za nami
Służebniczko Boga i ludzi
Ozdobo Kościoła Świętego
Patronko ojczyzny naszej
Wzorze sprawujących władzę
Orędowniczko zgody i pokoju
Znaku żywej wiary
Drogowskazie ludzkiej nadziei
Apostołko pojednania i miłości
Misjonarko Litwy i Rusi
Odnowicielko Akademii Krakowskiej
Fundatorko wielu Świątyń
Matko duchowa kapłanów
Opiekunko słabych i cierpiących
Pocieszycielko wdów i sierot
Ostojo biednych i ciemiężonych
Przykładzie życia małżeńskiego
Przewodniczko rodziców i wychowawców
Opiekunko studentów
Obrończyni godności człowieka
Zwiastunko jedności narodów

Abyśmy nie podcinali korzeni naszej wiary i tradycji narodowej Uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie poddawali się zwątpieniu i rozpaczy
Abyśmy nie grzeszyli przeciwko miłości Boga i bliźniego
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i innych złych skłonności
Abyśmy chronili życie, także życie dzieci nienarodzonych
Abyśmy wszystkie swoje obowiązki i prace podejmowali w poczuciu służby
Abyśmy z Tobą w niebie mogli oglądać Boga Abyśmy nieustannie rozwijali w sobie miłość i cześć do Matki Boga i ludzi
Abyśmy naszą chrześcijańską codzienność przemienili w żywe świadectwo wiary, nadziei i miłości

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.Przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.Zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Święta Królowo Jadwigo, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowego.

Panie Jezu Chryste, Ty przez Świętą Jadwigę uczysz nas patrzeć oczyma wiary i czynić zgodnie z tym, co nam objawiasz, za Jej wstawiennictwem obdarzaj nas łaską swej bliskości i uległego przyjmowania Twojej woli. Przez zasługi Chrystusa Ukrzyżowanego i Jej wierność proszę Cię o potrzebną łaskę………………….

**********
Modlitwy do świętej Jadwigi Królowej

Święta Królowo Patronko nasza, którą Bóg obdarzył żarliwością o zbawienie dusz ludzkich i użył do utwierdzenia Prawdy w naszym narodzie, wyjednaj, prosimy Cię, aby Bóg zachował od szkody ziarno wiary, ku Swojej Chwale i zbawieniu dusz naszych. Święta Jadwigo! Królowo świątobliwa i bogobojna Pani, która słyniesz różnymi cudami, która byłaś opiekunką i orędowniczką wszystkich sierot, ubogich i nieszczęśliwych; która tak ukochałaś Twój kraj, że dla jego szczęścia i dla rozszerzenia wiary w prawdziwego i jedynego Boga wszystko poświęciłaś.
Do Ciebie udajemy się z prośbami naszymi; racz je wysłuchać i wstawić się do Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Boga Ojca. Przede wszystkim błagamy Cię, święta Jadwigo, byś Ojczyźnie naszej dała szczęście, jakim się cieszyła będąc pod Twoim panowaniem. Ufamy Tobie, święta Królowo Jadwigo, że nie zawiedziesz serc naszych i dzisiaj znowu, jak za dawnych czasów, powiesz te słowa: Panie, któż im łzy powróci? A Jezus wysłucha głosu Służebnicy Swojej, i jak niegdyś na Wawelu, skłoni Swą świętą głowę na znak, że to On jeden uczynić potrafi; wejrzy na lud skruszony i osuszy łzy dzieci Swoich darząc pociechą, nadzieją, radością! zdrowiem.
Tobie to zawdzięczać będziemy, do Ciebie też z gorącą prośbą się zwracamy:
ŚWIĘTA JADWIGO, PATRONKO NASZA- MÓDL SIĘ ZA NAMI!

**********

Święta Jadwigo Królowo! Pani Wawelska! Nauczycielko Narodu Polskiego! Patronko naszej Rodziny Parafialnej!
Cicha, skromna, zamyślona nad Bożym Objawieriw, nad Bożą wolą, pochylona nad każdym człowiekiem,
Przyjmij, Dobra Pani, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Królowej i Matce naszego narodu i naszej Patronce. Przychodzimy do Ciebie z ufnością, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga przynosimy Ci nasz trud codzienny, nasze radości i nasze nędze.
Wstawiaj się za nami do Boga, bo trzeba nam światła i mocy, bo potrzebna nam miłosierdzie, gdyż słabniemy i upadamy. Potrzeba nam łaski, aby żyć według Bożych przykazań. Polecamy Ci Królowo, Matko i Nauczycielko Kościół na Świętokrzyskiej Ziemi, jego zadania i jego potrzeby. Weź pod Swoją opiekę naszych biskupów, kapłanów, rodziny zakonne, instytuty świeckie i cały lud wierny. Bądź nam Pocieszycielką i Wspomożeniem. V Twoje ręce oddajemy Ci wszystkie dzieci i młodzież uczącą się, studiującą, pracującą i poszukującą pracy; małżeństwa i rodziny, ludzi samotnych, cierpiących, chorych, bezdomnych i bezrobotnych oraz tych, którzy już kończą swoją ziemską pielgrzymkę.
Królowo i Patronko Nasza wysłuchaj nas, wspieraj i prowadź przez codzienność naszego niełatwego życia do domu Naszego Ojca w Niebie.

**********
Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej przed peregrynacją Jej obrazu.

Bądź pozdrowiona pełna łaski,
Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko.
Pragniemy przyjąć Ciebie
w Twym Jasnogórskim Obrazie.
Przyjdź i nawiedź naszą parafialną rodzinę,
odnów naszą wiarę, nadzieję i miłość.
Przyjdź, i daj nam Jezusa.
Daj Go naszym dzieciom i młodzieży.
Daj Go chorym i cierpiącym.
Daj naszym rodzinom, szkołom i urzędom.
Daj Go zagubionym w życiu, bezdomnym i bezrobotnym.
Uproś nam u Swojego Syna łaskę,
abyśmy na to Twoje nawiedzenie
przygotowali nasze serca.
Wstawiaj się u Jezusa Chrystusa za wszystkimi,
którzy w tym przygotowaniu będą nas wspomagać.
Maryjo, do Syna swego nas prowadź.
Amen.

**********
Modlitwa Rzymska z Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

O Matko Nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?
Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.

Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę; A ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

**********
Akt osobistego oddania się Matce Bożej.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoi. Amen.

**********
Jezus…pragnę Cię kochać, Panie.

pragnę Cię kochać, Panie

Panie, jeśli kocham Cię za mało,
daj mi łaskę kochania Cię więcej.

Jeśli nie będę umiał ocenić,
ile mi brakuje miłości,
aby jej było dość,
by rzucić się w Twoje ramiona
i już nigdy nie odłączyć się od Ciebie,
niech moje życie będzie całe ukryte
w blasku Twojego Oblicza.
(św. Augustyn)

**********
Jezus…chciałbym Cię kochać,
Jezu.
chciałbym Cię kochać, Jezu

Mój Panie, Jezu, chciałbym Cię kochać.
Ale nie ufaj mi, Panie!M
Mój Panie, powiedziałem Ci,
że jeśli mi nie pomożesz,
nigdy nie zrobię czegoś dobrego.

Powiedziałem Ci, że Cię nie znam,
szukam Cię i nie znajduję.
Przyjdź do mnie, mój Panie!

Gdybym Cię znał,
to znałbym i siebie samego.
Nigdy Cię nie kochałem,
ale chciałbym Cię kochać, Panie Jezu!

Chcę pełnić tylko Twoją wolę.

Nie ufam samemu sobie.
W Tobie, Panie, pokładam całą nadzieję.
(św. Filip Neri)

**********

Jezu, chcę do Ciebie należeć,
jestem Twą własnością,
oddaję Ci siebie,
wszystko to, kim jestem.M
Wierzę w Twoją śmierć na krzyżu,
wierzę w Twoje zmartwychwstanie,
wierzę w Ducha Świętego,
wierzę w Twoją MIŁOŚĆ do mnie.

**********
Modlitwa do Ducha Świętego.

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągnij mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte,
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.
(św. Augustyn)

Do góry